Inloggen

Zoek en vind

Uitgebreid zoeken

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van PersoneelExpert.nl


 


Deze voorwaarden dient u nauwkeurig door te lezen voordat u gebruik gaat maken van Personeelexpert.nl, op welke manier dan ook. Indien u gebruik maakt van Personeelexpert.nl, gaat u akkoord met deze voorwaarden.


Vacatures en CV's worden hieronder genoemd, advertentie of advertenties.


Definities


Personeelexpert.nl
Alle pagina's die deel uit maken van de website Personeelexpert.nl.
Advertentie
Het aanbieden van een product of dienst en/of het vragen naar een product of dienst op Personeelexpert.nl.
Adverteerder
De particulier of bedrijf die een of meerdere advertenties heeft geplaatst op Personeelexpert.nl.
Gebruiker
Ieder persoon die, op wat voor manier dan ook, gebruik maakt van Personeelexpert.nl. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het zoeken naar en bekijken van advertenties, het reageren op advertenties en/of het bieden op advertenties.
Schade
Alle vormen van schade, zowel direct als indirect.Registratie


Het plaatsen van advertenties op Personeelexpert.nl is pas mogelijk nadat de adverteerder zich heeft geregistreerd op Personeelexpert.nl, dit is alleen mogelijk via het registratieformulier.
Aan het registreren op Personeelexpert.nl zijn geen kosten verbonden.
De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat, ten tijde van het registreren, alle gegevens volledig en naar waarheid worden ingevuld.
De adverteerder kiest ten tijde van zijn registratie zelf een gebruikersnaam en wachtwoord. De adverteerder is zelf verantwoordelijk voor geheimhouding van deze gegevens. Personeelexpert.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het door de adverteerder ter beschikking stellen van zijn gegevens aan derden.
De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat ook na registratie de gegevens actueel blijven, indien nodig dient de adverteerder de gegevens zelf te wijzigen.
Personeelexpert.nl is niet verantwoordelijk voor het ontbreken en/of onjuist zijn van gegevens verstrekt door de adverteerder.Adverteren


Na registratie is het mogelijk GRATIS een advertentie te plaatsen op Personeelexpert.nl.
De adverteerder draagt zelf zorg voor de inhoud van de advertentie. Personeelexpert.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot deze inhoud.
Het is niet toegestaan een advertentie meerdere malen te plaatsen, ook niet in verschillende categorieën en/of groepen. Hieronder valt ook het plaatsen van advertenties met soortgelijke kenmerken en/of eigenschappen.
Het is verboden advertenties te plaatsen die, naar strekking en/of inhoud, in strijd met de wet en/of openbare orde en goede zeden zijn.
Het is verboden advertenties te plaatsen waarin rechten van derden worden geschonden en/of inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendommen van derden.
Tevens zijn advertenties die voldoen aan een van onderstaande voorwaarden niet toegestaan. Multi Level Marketing advertenties
Advertenties met enkel een verwijzing naar een andere website
Advertenties met betrekking op affiliate / partner programma's
 


Het is een adverteerder ten alle tijden toegestaan zijn advertentie te wijzigen en/of te verwijderen.
Personeelexpert.nl behoudt zich het recht voor om advertenties te wijzigen en/of te verwijderen.
Personeelexpert.nl is niet aansprakelijk voor schade en/of ander nadeel die ontstaat door het niet kunnen tonen van de advertentie.Afbeeldingen


Het is mogelijk om bij een advertentie zonder extra kosten een aantal foto's en/of afbeeldingen te plaatsen.
Indien er foto's en/of afbeeldingen bij een advertentie worden geplaatst mogen deze foto's niet in strijd zijn met de wet en/of openbare orde en goede zeden.
De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de foto's en/of afbeeldingen vrij van auteursrechten en/of aanverwante rechten zijn, deze rechten bij de adverteerder zelf liggen en/of dat er toestemming is verkregen voorafgaand aan de plaatsing op Personeelexpert.nl.
PersoneelExpert.nl is te allen tijde gerechtigd foto's en/of afbeeldingen te verwijderen.Relatie adverteerder - gebruiker


Personeelexpert.nl biedt adverteerders en gebruikers de mogelijkheid om in contact met elkaar te komen. Indien een gebruiker en adverteerder, als gevolg van deze bemiddeling, een overeenkomst sluiten dan is Personeelexpert.nl hierbij geen partij.
Door het bieden op advertenties geeft een gebruiker de adverteerder gelegenheid om in onderhandeling te gaan met deze gebruiker. Een bod houdt, voor zowel de gebruiker als de aanbieder, geen verplichting in om tot het sluiten van een overeenkomst over te gaan.
Personeelexpert.nl aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade en/of ander nadeel, die voortvloeit uit de bemiddeling tussen adverteerders en gebruikers.


Betaalde diensten


Personeelexpert.nl biedt de mogelijkheid om advertenties extra te promoten, aan deze dienst zijn extra kosten verbonden.
Personeelexpert.nl geeft geen enkele garanties omtrent de resultaten van de extra promotie. Hier kunnen dus ook geen rechten aan worden ontleend.
Personeelexpert.nl is niet aansprakelijk voor schade en/of ander nadeel die ontstaat door het niet kunnen tonen van de advertentie met de daaraan gekoppelde "promoot mijn advertentie" voordelen.
Eenmaal aangeschafte munten en/of extra promotie wordt niet gerestitueerd.


Overige aansprakelijkheid


Personeelexpert.nl is niet aansprakelijk voor schade en/of ander nadeel, die voortvloeit uit het niet bereikbaar zijn van Personeelexpert.nl.
Personeelexpert.nl is niet verantwoordelijk voor site's die buiten het domein van Personeelexpert.nl vallen. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, site's die bereikbaar zijn via gesponsorde koppelingen en/of koppelingen in een advertentie. Hierom aanvaardt Personeelexpert.nl ook geen aansprakelijkheid met betrekking tot schade en/of ander nadeel die voortvloeit uit het bezoeken van de desbetreffende site.


Onrechtmatige handelingen


Indien er in strijd met deze voorwaarden en/of de wet wordt gehandeld heeft Personeelexpert.nl het recht om advertenties te wijzigen en/of te verwijderen. Tevens heeft Personeelexpert.nl in die gevallen het recht om adverteerders de toegang tot Personeelexpert.nl te ontzeggen.
Bij misbruik van Personeelexpert.nl kan aangifte worden gedaan en zullen gegevens van de adverteerder en/of gebruiker, zonder voorafgaande toestemming, ter beschikking worden gesteld aan justitie.
Bij oplichting verleend Personeelexpert.nl alle mogelijke hulp aan justitie en zullen ook de gegevens van adverteerder en/of gebruiker, zonder voorafgaande toestemming, aan justitie ter hand worden gesteld.


Vrijwaring


Adverteerder vrijwaart Personeelexpert.nl tegen alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op het beweerdelijk niet voldaan zijn aan de hierboven beschreven punten.
De Adverteerder is aansprakelijk voor alle kosten van verweer die terzake door Personeelexpert.nl moeten worden gemaakt.


Deze voorwaarden zijn op alle diensten van Personeelexpert.nl van toepassing onverminderd de wettelijke bepaling die van kracht zijn.


Persoonlijke gegevens


Bij het plaatsen van de eerste advertentie of bij het registratie proces dienen een aantal contact gegevens te worden opgegeven. Deze contactgegevens worden gebruikt bij het plaatsen van advertenties. Bezoekers van Personeelexpert.nl kunnen met deze gegevens contact met u opnemen.
 
Het is mogelijk om persoonlijke gegevens te wijzigen of te verwijderen van Personeelexpert.nl.
Uw persoonlijke gegevens worden niet voor andere doelen gebruikt dan Personeelexpert.nl.Techniek


Van elke bezoeker wordt het IP adres opgeslagen. Het IP adres wordt gebruikt om te kunnen traceren welke pagina's de bezoeker heeft bezocht.
Het IP adres wordt verstrekt aan justitie en of politie alleen wanneer wij hier een vordering voor ontvangen.
Een cookie wordt gebruikt om het wachtwoord van een gebruiker op slaan, deze kan bij het aanmelden worden uitgeschakeld.


Cookies


Een cookie wordt gebruikt om het wachtwoord van een gebruiker op slaan, deze kan bij het aanmelden worden uitgeschakeld.
Google maakt gebruik van cookies om op Personeelexpert.nl advertenties weer te geven.
Met de DART-cookie kan Google advertenties weergeven aan u als bezoeker op basis van bezoek aan Personeelexpert.nl en andere websites op internet.
U kunt zich afmelden voor het gebruik van deze DART-cookie door naar het privacybeleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google te gaan.


Links


Adverteerders kunnen een link (website verwijzing) bij een advertentie plaatsen. Personeelexpert.nl is niet verantwoordelijk voor de content van deze websites.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter


Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van Personeelexpert.nl worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.

Copyright Personeelexpert.nl - Alle rechten voorbehouden Gratis voor werkgevers als werknemers